ΑΠΟ ΚΟΝΙΤΣΑ…«ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΛΑΟΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ»Ή «ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΚΑΙ Ο ΛΑΟΣ»;

10383541_10201762335858992_7515569755712712597_n

 

Πῶς τό Ἔθνος μας θά διαφυλαχθῇ ἀλώβητον, ὅταν ἡ ἄθεος Πολιτεία, τήν ὁποία ἐμεῖς ἐκλέγομε καί εἴμεθα ὑπεύθυνοι καί ὑπόλογοι διά τίς ἐπιλογές μας,προδίδῃ τήν Πίστιν, συστηματικῶς ἀποδομῇ τήν Ἑλληνοχριστιανικήν παιδείαν, τήν Ὀρθόδοξον Παράδοσιν, τήν Ἑλληνικήν ἱστορίαν, τήν Ἑλληνικήν γλῶσσαν, κλπ;Πῶςθά μᾶς διαφυλάξῃ ὁ Χριστός, ὅταν ἡ Ὀρθόδοξος Ἑλλάς ἔχῃ ἤδη ἁλωθῆ ἐκ τῶν ἔσω; Ὁ Θεός, μή γένοιτο, ἄς μήν ἐπιτρέψῃ νά ἁλωθῇ καί ἐκ τῶν ἔξω.

Πῶς ὁ Χριστός θά διαφυλάξῃ ἀλώβητον τήν Πατρίδα μας, ὅταν ἀκόμη καί οἱ πνευματικοί Ἄρχοντες συμφύρωνται μέ τούς ἐχθρούς Της; Πῶς καί δέν αἰσχύνονται, ὅταν συμπροσεύχωνται καί μολύνωνται ἀπό τόν συμφυρμόν μέ τούς προδότας τῆς Πίστεως καί τῆς Πατρίδος καί ὅταν δουλικῶς μετά κωδωνοκρουσιῶν ὑποδέχωνται τιμητικῶς αὐτούς, τούς ἐπερχομένους Δαναούς, τούς ἐπί σκοπόν καί μεθ᾽ὑστεροβουλίας »δῶρα παίρνοντας»;

Πῶς, ὁ λαός ἀποδίδει εὐθύνες κυρίως μόνον εἰς θεσμικά πρόσωπα,ὅταν ὁ ἴδιος εὑρίσκεται μέσα εἰς ἀπέραντον ἁμαρτίαν, περιφρονῇ θεληματικῶς τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ καί δέν ἀνησυχῇδιά τήν ἰδικήν του ἀμετανοησίαν;

Ὅλα λοιπόν εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἁμαρτίας, ἡ ὁποία ὑπερεπλεόνασε καί εἰς τούς ἄρχοντας καί εἰςτόν λαόν, ἐκτός ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων.

Ἄραγε, «κατά τόν λαόν καί οἱ ἄρχοντες», ἤ «κατά τούς ἄρχοντες καί ὁ λαός»; Ἰδού τό ἐρώτημα.

Ἰδού καί τό πήδημα θανάτου πρόςτήν Ἀθλιότητα, τόν Αἰώνιον θάνατον,ὅπερ ἐστίν ἡ προδοσία, οἱ συμβιβασμοί, οἱ ὑποχωρήσεις,οἱ παραχωρήσεις,ἡ ἀσυδοσία,οἱ ἔνοχες καί ὑπόλογες σιωπές,  καί γενικώς ἡ ἁμαρτίακαί ἡ ἀμετανοησία.

Ἰδού ὅμως καί τό ἀγωνιστικόν ἅλμα πρόςτό Μεγαλεῖον, τόν Θεόν, ὅπερ ἐστίνἡσωτήριος μετάνοια, ἡ ὁμολογία καί ἡ μαρτυρία τῆς Ἀληθείας τῆς Μίας, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας.

Ἡ ἐπιλογή τῆς Ἀθλιότητος ἤ τοῦ Μεγαλείου ἀνήκει μόνον εἰς τόν ἴδιον τόν ἄνθρωπον, εἴτε εἶναι ἄρχων, εἴτε εἶναι ἀρχόμενος.

Οὕτως, ὁ ἄνθρωπος, αὐτοπροαιρέτως, εἴτε γίνεται σκώληξ καί δέν διαμαρτύρεται ἐπειδή τόν πατοῦν, εἴτε γίνεται ὑψιπέτης ἀετός τῆς Χάριτος καί ἵπταται εἰς τούς Οὐρανούς.

Δυστυχῶς, οἱπερισσότεροι σήμερα ἔχουν ἐπιλέξει τήν ἀθλιότητα…

ΧΡΙΣΤΟΫΦΑΝΤΟΣ

 

ΠΗΓΗ:http://hristoifantos.blogspot.gr/2015/01/blog-post_60.html

 

Advertisements