ΚΟΝΙΤΣΑ…Χορήγηση αδειών έρευνας, φωτογράφησης & κινηματογράφησης της άγριας πανίδας και χλωρίδας

Δασαρχείο dasarxeio.com – ενημέρωση σε δασικά και περιβαλλοντικά θέματα Χορήγηση αδειών έρευνας, φωτογράφησης & κινηματογράφησης της άγριας πανίδας και χλωρίδας This entry was posted on 07/07/2015 by Δασαρχείο, in Άγρια ζωή,Δασική Υπηρεσία,Ελληνική Χλωρίδα and tagged Άδεια φωτογράφησης, Άδεια έρευνας, Δασική έρευνα, Ενδηµικά. Bookmark the permalink. Σχολιάστε Με εγκύκλιο (https://dasarxeio.files.wordpress.com/2015/07/127557_2178_2015.pdf) που εξέδωσε η Δ/νση Διαχείρισης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος του αρµόδιου υπουργείου δίνονται αναλυτικές πληροφορίες για την διαδικασία χορήγησης αδειών για την εκπόνηση ερευνών ή µελετών που αφορούν ενδηµικά είδη χλωρίδας, πανίδας και άλλων οµάδων οργανισµών. Στην εγκύκλιο τονίζεται η αναγκαιότητα άσκησης ουσιαστικής εποπτείας επί των διεξαγόµενων επί του πεδίου ερευνών και της εφαρµογής των περιοριστικών ή άλλων όρων που επιβάλλονται στην εγκριτική απόφαση για τις άδειες ερευνών ώστε να διασφαλίζεται η απαρέγκλιτη εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου και µικρότερη δυνατή όχληση και η προστασία των ειδών της άγριας πανίδας, της αυτοφυούς χλωρίδας και των βιοτόπων τους. Σχετικό αρχείο: Εγκύκλιος 127557/2178/7-7-2015 (ΑΔΑ: Ω5ΑΝ465ΦΘΗ-ΩΥΚ) (https://dasarxeio.files.wordpress.com/2015/07/127557_2178_2015.pdf) Αίτηση για χορήγηση άδειας ερευνών, φωτογράφησης και κινηµατογράφησης 8/7/2015 Χορήγηση αδειώνέρευνας, φωτογράφησης & κι νηματογράφησης της άγρι ας πανί δας και χλωρί δας | Δασαρχεί ο http://dasarxeio.com/2015/07/07/819-5/ 2/2 Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΠΕΝΡΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ∆/ΝΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ& ∆.Π. ΤΜΗΜΑΤΑ : – ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΘΗΡΑΣ – ∆ΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ & ∆ΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ——————————— —————- Ταχ. ∆/νση : Χαλκοκονδύλη 31 Ταχ. Κωδ. : 104 32 ΑΘΗΝΑ Πληροφ. : Ν.Μπόκαρης – Ελ. Γιακουμή Τηλέφωνο : 210 2124606- 4705 ΑΘΗΝΑ 07/7/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 127557/2178 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ Εσωτερική ∆ιανομή: στις ∆/νσεις της Γεν. ∆/νσης Ανάπτυξης & Προστασίας ∆ασών & Α.Γ

941497_472900799489286_166776479_n 308547_522343627803111_609446622_n

ΘΕΜΑ: Αίτηση για χορήγηση άδειας ερευνών, φωτογράφησης και κινηματογράφησης Σχετ. : α. Οι διατάξεις του ν. Ν. 3937/2011 (60 Α ́) β. Η αριθμ 105067/2901/14-6-2004 εγκύκλιος μας Με αφορμή την υποβολή αιτημάτων για την έκδοση άδειών ερευνών για είδη Πανίδταηςς κάαγιρΧιαλςωρίδας θέτουμε υπόψη σας τα εξήΣςύμ: φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3937/2011 (60 Α ́) οι αιτήσεις αδειώγνιαγτιαηντηένκδεοκσπηόνηση ερευνών ή μελετών που αφορούν ενδημικά είδη χλωρίδας, πανίδας και άλλων ομάδων οργανισμών εγκρίνονται από την αρμόδια ∆ιεύθυνση του ΥΑπναοσυυργγκερίοόυτηΠσαηρςαγΠωεργι ιβκάήλςλοντος και Ενέργειας, η οποία σύμφωνα με το υπ αριθ. 1π0ε0ρ/ί2«0ο1ρ4γΠα.ν∆ισ. μού του Υπουργείου ΠΕΚΑ» είναι η ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης ∆ασών και ∆.Π . Αναλυτικότερα στοιχεία και οδηγίες για το περιεχόμενο των αιτημάτων που από υδπιαφοβόάρλολυοςνφτοαρι είς ή και φυσικά πρόσωπα (πλαίσιο αδειοδότησης, δέκιαδδοικσαησςίαα,δαεριώμνοδκιαόιτηπτραοσωπικά και λοιπά στοιχεία αιτούντος) τα οποία και πκάρθέεπαείιτηνμαασ, υπνροοδσεύδοιουρνίζονται στην ανωτέρω (β) σχετική εγκύκλιο της Γενικής ∆Αιενύάθπυτνυσξηηςς και Προστασίας ∆ασώΕνπ. ισημάνουμε την αναγκαιότητα άσκησης ουσιαστικής εποπτείας επί των διεξαγόμενων επί του πεδίου ερευνών και της εφαρμογής των περιοριστικών ή άόλρλωωννπου επιβάλλονται στην εγκριτική απόφαση για τις άδειες ερευνών ώστε να δαιπασαφρέαγλκίζλειτταηιεηφαρμογή του θεσμικού πλαισίου και μικρότερη δυνατή όχληση και ηειδπώρνοστητςασάίγαρτιαωςνπανίδας, της αυτοφυούς χλωρίδας και των βιοτόπων τους. Για την πληρότητα των στοιχείων που πρέπει να περιλαμβάνει κάθε αίτημα υποβπάολυλεται σας υπενθυμίζουμε ότι οι παρακάτω πληροφορίες είναι απολύτως απαραίτητες προκειμένου να εξετασθεί και να χορηγηθεί η άδεια έ1ρ)εΟυννοαμς:ατεπώνυμο και επαγγελματική ιδιότητα του αιτούντος (όταν πρόκειται για ειδπιώίστηη)μοή ττίοτλνο αυτού (όταν πρόκειται για φ2ορέα). ) Τα πλήρη στοιχεία μόνιμης ταχυδρομικής διεύθυνσης ή η3λ) εΤκοτροοννοιμκαήτδεπιεύώθνυυνμσοηκαι την ιδιότητα του υπεύθυνου και των μελών της εθραεσυνυημτμικετήάςσοχμοάυδνασςτπιςοευργασίες του π4)εΤδοίουσ.κοπό και αντικείμενο της έρευνας. Στην αίτηση περιγράφεται η Φτιάξε δωρεάν site ή blog στο WordPress.com. The Fresh & Clean Theme. You May Like 1. 5 Jobs You’ll Make $300k/yr From Home 3 months ago track.trkzlnk.com WorthyTrend.com (sponsored) (sponsored) Σχετικά με τις διαφημίσεις (http

Advertisements