ΚΟΝΙΤΣΑ…Αίτημα παράτασης υποβολής κτηματολογικών δηλώσεων.

 

Ο Δήμος Κόνιτσας κατανοώντας τα μεγάλα προβλήματα που προκύπτουν από τον μεγάλο όγκο στοιχείων σχετικά με την υποβολή δηλώσεων κτηματογράφησης στην ορεινή περιοχή μας, υπέβαλε το ακόλουθο αίτημα για παράταση της σχετικής προθεσμίας στο αρμόδιο Υπουργείο και στο Εθνικό Κτηματολόγιο:

Θέμα: Αίτηση παράτασης της προθεσμίας υποβολής κτηματολογικών δηλώσεων.
Σχετ.: Το υπ’ αρ. Πρωτ. 1086/11.02.2019 έγγραφο του Δήμου Κόνιτσας.

Κύριε Υπουργέ,
Επανερχόμενοι στο ανωτέρω σχετικό μας έγγραφο, κρίνουμε σκόπιμο να υποβάλλουμε εκ νέου το αίτημα παράτασης της προθεσμίας κτηματογράφησης για τα φυσικά πρόσωπα έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2019 και για τους Ο.Τ.Α έως το τέλος Δεκεμβρίου 2019, για τους πιο κάτω λόγους:
Ο Δήμος Κόνιτσας είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος σε έκταση Δήμος εντός του Νομού Ιωαννίνων, με ανυπέρβλητους ορεινούς όγκους, δημοτικά δάση, δημοτικές δασικές εκτάσεις, αγρούς, κοινόχρηστους χώρους κλπ., τα ιδιοκτησιακά καθεστώτα των οποίων χρήζουν ιδιαιτέρως προσεκτικής αντιμετώπισης.
Τίτλοι ιδιοκτησίας για την πλειοψηφία των δημοτικών ακινήτων δεν υφίστανται καθώς η κτήση της κυριότητάς τους προέκυψε από χρησικτησία. Οι δε διανομές του Υπουργείου Γεωργίας καλύπτουν ένα πολύ μικρό ποσοστό της δημοτικής περιουσίας ενώ για την έκδοση των αντίστοιχων τίτλων που τηρούνται στην Περιφέρεια Ηπείρου δίδεται κατ’ ελάχιστον προθεσμία 20 με 30 ημερών μετά τη σχετική αίτηση.
Το Ειρηνοδικείο Κόνιτσας, στο οποίο πρέπει να ληφθούν πληθώρα ενόρκων βεβαιώσεων έχει ορίσει μία και μόνο δικάσιμο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας κτηματογράφησης (ήτοι στις 25 Φεβρουαρίου), χωρίς καμία άλλη πρόβλεψη για την τοποθέτηση Ειρηνοδίκη υπηρεσίας έως τις 12 Μαρτίου 2019.
Ενημερώνουμε ότι, οι επικρατούσες στην περιοχή μας καιρικές συνθήκες από τον Δεκέμβριο του 2018 μέχρι και σήμερα είναι ιδιαιτέρως βεβαρυμμένες, με αποτέλεσμα οι υπηρεσίες του Δήμου και οι δημότες ν’ αντιμετωπίζουν πρόβλημα κατά τη μετάβασή τους σε απομακρυσμένα ακίνητα της περιουσίας τους με σκοπό τη μέτρηση τετραγωνικών μέτρων, την έκδοση τοπογραφικού διαγράμματος κ.ο.κ. Το πρόβλημα, αναμενόμενα, γίνεται οξύτερο στις περιπτώσεις των καταγόμενων εκ του Δήμου Κόνιτσας που κατοικούν σε αστικά κέντρα της επικράτειας.
Από τα πιο προκύπτει αβίαστα το μέγεθος του προς διεκπεραίωση έργου κτηματογράφησης καθώς και οι αντικειμενικές και ανυπέρβλητες δυσκολίες εμπρόθεσμης ολοκλήρωσης του.
Αιτούμαστε βάσιμα την παράταση της ορισθείσας προθεσμίας κτηματογράφησης μέχρι τo τέλος του τρέχοντος έτους για τους Ο.Τ.Α και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2019 για τους ιδιώτες, προκειμένου να ολοκληρωθεί ορθά και αποτελεσματικά το έργο της κτηματογράφησης και να επιτευχθεί πλήρως ο σκοπός του τεράστιου και ιδιαίτερα χρήσιμου έργου που έχει προωθηθεί από το υπουργείο σας.

Η εικόνα ίσως περιέχει: βουνό, ουρανός, υπαίθριες δραστηριότητες, φύση και νερό