ΚΟΝΙΤΣΑ…Ἐπίτιμος πρόεδρος Ἀρείου Πάγου(ΚΟΝΙΤΣΙΩΤΗΣ): Ἡ ἵδρυση τμήματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν μέσα στὸ ΑΠΘ εἶναι ἀντισυνταγματική!…

Συνέντευξη στὴ Στέλλα Μεϊμάρη

Ὁ ἐπίτιμος πρόεδρος τοῦ Ἀρείου Πάγου, κ. Βασίλειος Νικόπουλος, μιλάει ἀποκλειστικὰ στὸ «pentapostagma.gr» καὶ ἐξηγεῖ τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους ἠ ίδρυση τμήματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν μέσα στὸ Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο τῆς Θεσσαλονίκης εἶναι ξεκάθαρα παράνομη καὶ ἀντισυνταγματική.

Ἀναλυτικὰ τὰ ὅσα μᾶς δήλωσε ὁ κ.Νικόπουλος:

To θέμα τῆς ἵδρυσης τμήματος μουσουλμανικῶν σπουδῶν μέσα στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Θεσσαλονίκης ἔχει πολλὲς διαστάσεις καὶ μία ἀπὸ αὐτὲς εἶναι καὶ ἡ συνταγματική. Ἐγὼ ἔχω διατυπώσει πολλὲς φορὲς τὴ γνώμη μου καὶ γραπτά, καθώς καὶ σὲ μία εἰδικὴ…

ἐκδήλωση ποὺ διεξήχθη στὸ Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.

Η ίδρυση ἑνὸς τέτοιου τμήματος ἀντίκειται σὲ ρητὲς διατάξεις τοῦ Συντάγματος ποὺ προβλέπουν ακριβως τούς σκοποὺς στοὺς ὁποίους ἀποβλέπει ἡ παιδεία. Συγκεκριμένα, λοιπόν, ὅπως διατυπώνεται στὸ Ἄρθρο 16, Παράγραφος 2, «ἠ παιδεία τῶν Ἑλλήνων ἔχει ὡς βασικὴ ἀποστολὴ τὴν ἀνάπτυξη τῆς θρησκευτικῆς καὶ ἐθνικῆς συνείδησής τους».

Παράλληλα, μὴ ξεχνᾶμε ὅτι ὅλο τὸ Σύνταγμα εἶναι θεσπισμένο καὶ ψηφισμένο στὸ ὄνομα «τῆς Ἁγίας καὶ Ὁμοουσίου καὶ Ἀδιαιρέτου Τριάδος». Τὸ προοίμιο αὐτὸ ἀποτελεῖ τήν ἀνώτατη καὶ ὑπέρτατη ἀρχὴ τοῦ Συντάγματος, μὲ τὴν ὁποία πρεπει νὰ τείνουν καὶ νὰ συμφωνοῦν ὅλες οἱ ὑπόλοιπες διατάξεις.

Ἑπομένως, ὡς θρησκευτικὴ συνείδηση, θεωρεῖται ἡ ὀρθόδοξη χριστιανικὴ πίστη. Ἄρα ἡ παιδεία δὲν μπορεῖ νὰ ἔχει ἄλλους στόχους ἐκτὸς ἀπὸ τὴν καλλιέργεια αὐτῆς τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης. Ὁποιαδήποτε διαφορετικὴ διδασκαλία σὲ ὅλες τὶς βαθμίδες τῆς παιδείας ἀντίκεινται ξεκάθαρα στὸ Σύνταγμα.

Γι΄ αὐτὸ καὶ τὸν τελευταῖο καιρὸ γίνεται προσπάθεια, στὰ πλαίσια τῆς εὐρύτερης ἀναθεώρησης τοῦ Συντάγματος, νὰ φύγει τὸ ἄρθρο 16, ὥστε νὰ μποροῦν νὰ φτιάχνουν ἀνενόχλητοι ὅ,τι τμήματα θέλουν καὶ νὰ διδάσκουν ὅ,τι θέλουν. Αὐτὴ εἶναι ἡ πρόθεσή τους, ἀλλὰ κάτι τέτοιο δὲν εἶναι ἐφικτό, τουλάχιστον ὄχι πρὶν τὸ 2020. Βέβαια καὶ μετὰ δὲν ξέρω ἂν θὰ τολμήσουν νὰ κάνουν εὔκολα ἀναθεώρηση τῆς συγκεκριμένης διάταξης…

Ὅποτε, αὐτὸ ποὺ μὲ ρωτᾶτε, δηλαδὴ ἡ ἵδρυση τμήματος ἰσλαμικῶν σπουδῶν μέσα στὸ ΑΠΘ, δὲν μπορεῖ νὰ γίνει, γιατί ἡ διδασκαλία τοῦ μουσουλμανισμοῦ ἀντίκειται στὸ Σύνταγμα. Ἡ ἀνεξιθρησκία εἶναι κάτι τὸ ἐντελῶς διαφορετικό. Καὶ οὔτε τὸ Σύνταγμα καταστρατηγεῖ τὴν ἀκαδημαϊκὴ ἐλευθερία, π.χ. στὸ μάθημα τῆς συγκριτικῆς θεολογίας μπορεῖ ὁ καθηγητὴς νὰ μιλάει γιὰ τὸ μουσουλμανισμό, ἀλλὰ ὄχι νὰ διδάσκεται κατεξοχὴν ὁ μουσουλμανισμὸς μέσα σὲ μία θεολογικὴ σχολὴ που έχει ὠς κύριο θέμα τήν ἀνάδειξη τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης τῶν σπουδαστῶν της.